کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست


اجرای حکم شلاق کارگران در سنندج

 

سرانجام نظام سرمایه داری ایران حکم ضد انسانی شلاق را علیه کارگران شرکت کننده در مراسم روز جهانی کارگر در شهر سنندج به اجرا در آورد.

امروز شیوا خیرآبادی و سوسن رازانی در دادگستری سنندج درد ضربات تازیانه سرمایه را بر پیکر خود تحمل کردند تا همچنان فریاد رسای کارگران آگاه و مبارز در دفاع از حقوق و مطالبات طبقه کارگر ایران باشند.

نظام سرمایه داری حکم شلاق شیوا و سوسن به اجرا درآورد و عبداله خانی و سید غالب حسینی دیگر دستگیر شدگان اول ماه مه امسال سنندج نیز به زندان تعزیری محکوم شدند تا روند استثمار و سرکوب طبقه کارگر تداوم داشته باشد و به سرمایه داران نوید خاموش کردن اعتراضات کارگران را بدهد.

فعالین کارگری ، کارگران آگاه و دوستداران طبقه کارگر پس از اجرای حکم شلاق سوسن و شیوا  در مقابل دادگستری  با پرتاب گل و شیرینی به استقبال آنان رفتند و مجید حمیدی عضو کمیته هماهنگی وفعال کارگری  با سخنان کوتاهی در جمع مردم یادآور شد که 15 ماه پیش ترور شدم و هنوز عاملان را دستگیر نکرده اند اما کارگرانی را که در روز جشن خود شرکت می کنند به شلاق و زندان محکوم می کنند.

وضعیت مصیبت بار اقتصادی کارگران ایران زندگی پرمشقت و طاقت فرسایی را برای آنان به ارمغان آورده است.اخراج سازی ها ، نبود امنیت شغلی ، دستمزدهای بسیار نازل و دهها عارضه سیستم سرمایه داری کارگران را به اعتراض می کشاند و سرکوب ، زندان و شلاق کارگران را از پیگیری مطالبات برحقشان باز نمی دارد.

ما اعضای کمیته هماهنگی ضمن محکوم کردن اجرای حکم بی شرمانه شلاق علیه کارگران ازتمامی کارگران و دلسوزان طبقه کارگر می خواهیم به هر شیوه ممکن به روند سرکوب و زندان اعتراض کنند.

 

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

30/11/1387

 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava