کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

زلزلۀ بم

هزاران انسان با خاک يکسان شدند!

پنج ديماه ۱۳۸۲ بم در ساعت ۵:۲۶:۲۶  به وقت محلی - دسامبر ۲۰۰۳هزاران انسان محروم و زحمتکش مناطق بم و حومه بر اثر زلزله ای ويرانگر به خاک و خون کشيده شدند.  شهر ۹۰ هزار نفری بم بکلی ويران شده است ،گزارشات رسمی و غير رسمی خبرکشته شدن رقمی بيش از ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار نفر را بر آورد می کنند، عمق  فاجعه اين زلزله در مقايسه با زلزله سال دو هزار که در گوجرات هند بوقوع پيوست و بيش از ۲۰ هزار کشته بر جای گذاشت، زلزله بم بعد از آن سال مرگبارترين زلزله گزارش شده است، گفته ميشود کسانی که از اين فاجعه هولناک جان بدر برده اند و بدليل نبود هيچ گونه امکاناتی برای درمان و مراقبت های اوليه در منطقه به شهر کرمان هجوم برده اند، بخش های زيادی از بازماندگان را کودکان بی سرپرست تشکيل می دهد که هم اکنون بدون هيچگونه مراقبت و نگهداری به حال خود رها شده اند، اجساد قربانيان اين فاجعه هولناک به دليل بی توجهی مسئولين رژيم عمدتاً توسط بازماندگان در حال استخراج از زير آورها هستند. آری زلزله، سيل، طوفان، بخشی از حوادث طبيعی است اما با پيشرفت تکنولوژی در امر صنعت ساختمانی سازی و محاسبات دقيق مهندسی ميتوان تلفات انسانی را در برابر زلزله و هر حوادث ديگری به حداقل ممکن رساند، اما تنها چيزی که برای سران حکام جهل و خرافه سرمايه اسلامی اهميتی ندارد جان انسانهاست، رژيم اسلامی به مدت هشت سال جنگی ويرانگر را به کارگران و مردم زحمتکش تحميل کرد و ميليونها ها انسان را به کام مرگ فرستاد، روزانه اين رژيم ميليونها دلار از حاصل دسترنج کارگران و تهيدستان را صرف خريد تسليحات اتمی و ابزار شکنجه و سرکوب و خرج خدم و حشم گله های سرکوب پاسدار و بسيجی می کند، و اين در حالی است که حکام سرمايه اسلامی می دانند که بخش های زيادی از مناطق ايران و از جمله اين مناطق روی مدار کمربند زلزله قرار دارند و می بايد بطور مداوم برای بهينه سازی و حفاظت از جان انسانها اين مناطق مورد مراقبت و ايمن سازی جدی قرار گيرند و اقدامات و پيش بينی های لازم برای جلوگيری از فجايعی با اين وسعت بعمل آيد ، روشن است که مسئوليت تمامی اين حوادث با اين ابعاد فاجعه بارش مستقيماً متوجه رژيم سرمايه داری جمهوری اسلامی است. اما با بودن اين رژيم و نظام سرمايه داری که فقط به تامين نرخ سود و افزايش سرمايه های شان فکر مي کنند اين امر امکانپذير است؛ واگر در جائی هم ايمن سازی صورت می گيرد در وحله نخست حفاظت از سرمايه است و نه جان انسان ها ، تجربه نشان داده است که همواره قربانيان اين نوع حوادث غير مترقبه کارگران و مردم محروم جوامع بوده است ، بايد به اين وضعيت غير انسانی خاتمه داد. ما ضمن عميق ترين همدرديهای انسانی خود با بازماندگان اين فاجعه انسانی و کارگران و زحمتکشان ايران از   آنان ميخواهيم از هر طريق ممکن برای تامين امکانات و مايحتاج   ضروری قربانيان اين فاجعه هولناک رژيم اسلامی سرمايه را تحت فشار قرار دهند. 

دسامبر  دو هزار سه،

پيکارگر  کمونيست.کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava