سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست


آه
ف. فرخی
٢۶.٨.٢٠٠٩

گوش ات را به سکوت دیوار خرابه ای دور
و به نجوای صخره ای عظيم در فلاتی بی انتها بسپار
در تاریکی یی به عمق فضا به تماشای روشنایی بنشين
و در خلوتی به سنگينی خلأ در اندیشه غرق شو
در فراسوی مرزهای بيهودگی
با تداومی بيمارگونه
به افق خيره شده ای
نه گوش سپردن ات باقی ست
نه قوۀ تماشا
از اندیشه چنان تهی شده ای
که افقت به کوریِ دالان کرم سيب درختی ای می ماند
در سيب گندیدۀ همسایه ای اوباش
آه که چه بيهوده می شنوی
و چه بی فایده می نگری
زنگار از روی شستن
آب دریایی می طلبد
غرض از پاشيدن
مشتی آب بروی زنگار چيست؟
ای مرگ قبل از زندگی
ای پاسخ بدون سئوال
و ای تابش بدون نور
مرگ موج در تعریف حرکت نهفته است
و تولد فریاد از دامن خاموشی ست


کارگران جهان متحد شويد

گويند بهار است و چنان است اما به دلم فصل خزان است
اين سبزه و باغ خرم و شاد گويی که همه برگ رزان است
شور و شعف و شادی و غوغا دريغا که هنوز غم بميان است
طعم عسل و شيرۀ خرما در کام کنون زهرچشان است
در صنايع و مزارع با کار اين خلق به صلابه کشان است
زجر و مکنت و فلاکت و فقر به ميدان نبرد نعره زنان است
عزم حرکت بايد ای مردۀ بيدار خصم پليدت در کمين ياران است
تا همه پای به ميدان نگذاريم اين ظلم هنوز پای فشان است
ف. فرخی
٢٧٠٨٠٢٠٠٩


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava