کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

بمناسبت ٨ مارس روز جهانی زن
جنبش زنان ایران در یکصد سال اخیر

در اتاق بحث و گفتگوی "افق چپ انقلابی" جمعه ٨ مارس ٢٠١٣


هشت مارس ٢٠١٣ در اتاق بحث و گفتگوی "افق چپ انقلابی - بخش اول
هشت مارس ٢٠١٣ در اتاق بحث و گفتگوی "افق چپ انقلابی - بخش دوم
هشت مارس ٢٠١٣ در اتاق بحث و گفتگوی "افق چپ انقلابی - بخش سوم


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه