کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

ارتش مصر خواستار نشستی مشترک برای برون رفت از بحران شد

۱۱-۱۲-۲۰۱۲

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


اسلامگرایان و سکولارها آماده رویارویی در تظاهرات بزرگ قاهره

۱۱-۱۲-۲۰۱۲

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


رئیس جمهوری مصر فرمان افزایش اختیارات خود را لغو کرد

۹-۱۲-۲۰۱۲

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


تظاهرات گسترده مرسی را وادار به ترک کاخ ریاست جمهوری مصر کرد

۵-۱۲-۲۰۱۲

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


طرفداران دولت مصر در حمایت از محمد مرسی تظاهرات کردند

۱-۱۲-۲۰۱۲

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


بر اساس پیش نویس قانون اساسی: شریعت اسلامی، منبع اصلی قوانین مصر

٣٠-۱۱-۲۰۱۲

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


 

مخالف دولت مرسی: برای مرگ اماده ایم

۲۴-۱۱-۲۰۱۲


Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


عکس


 
 
 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava