سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

روز اعتراض عمومی ۲۰ کشور اروپائی علیه سیاستهای دولتها، صندوق بین المللی و بانک جهانی پول

۱۴ نوامبر ۲۰۱۲

امروز در اکثر کشورهای اروپای مرکزی، سندیکاها و اتحادیه ها علیه سیاستها و ریاضتهای اقتصادی دولتها اعلام اعتصاب و تظاهرات کردند. در یونان، اسپانیا و پرتغال اعتصاب عمومی اعلام شده. ولی در فرانسه و کشورهای دیگر فقط تظاهرات خواهد بو.د.


ویدئو


Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


عکس


 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava