سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است
از خانه‌های حقیر و از محله‌های فقیرنشینمان، با رنج‌های تاریخی‌مان خواهیم آمد، دیگر زمان آن رسیده است که «کنتور رو به نقطه‌ی صفر برگردونیم» و تا آن روز «هیچی رو وِل نمی‌کنیم.»
هیچی رو وِل نمی‌کنیم


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava