سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

تظاهرات سه هزار پناهجوی در جستجوی حداقل امکانات زیستی ! ۱۳ اکتبر ۲۰۱۲

بویژه در چند سال اخیر شرایط پناهجویی و پناهنده پذیری در آلمان تحت سیاست های ضدپناهندگی چنان سخت و غیر انسانی گردیده است که گاه برای یک پناهجو انتخابی غیر از مرگ باقی نمی ماند. در برابر ، تنها راهی که پناهندگان برگزیدند و به درستی نیز دست به عمل زدند، راه پیمایی طولانی بود که شکوهمندانه به پایان برده و در یک راهپیمایی بی نظیر در مرکز شهر برلین و با گذشتن از دروازه "براندنبورگ" به سوی مجلس آلمان صدای اعتراض خود را به گوش مردم برلین و آلمان رسانیدند. در این میان حمایت شهروندان و به خصوص جوانان برلین از این حرکت قابل ذکر میباشد.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava