سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

فرانکفورت ـ روز شنبه 29 سپتامبر ـ اعتراض ضدسرمایه داری ، علیه نابرابری های اجتماعی ـ طبقاتی

۲۹ -سپتامبر -۲۰۱۲


فيلم آکسيون ۱۹ -۵ -۲۰۱۲ فرانکفورتفيلم آکسيون ۱۸-۵-۲۰۱۲فرانکفورت


فيلم آکسيون ١٧-۵-۲۰۱۲فرانکفورتفيلم آکسيون ١۶-۵-۲۰۱۲فرانکفورت


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava