کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

اعتصاب کارکنان لوفتانزا، شرکت هواپیمایی آلمان در روز پنجشنبه ۲۱ مارس ٢٠١٣، باعث لغو بیش از ۵۰۰ پرواز در سراسر آلمان شد.

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


تظاهرات ضد سرمايه داری در فرانکفورت

این تظاهرات در تاريخ ۲۳.۱۱.۲۰۱۲ در شهر فرانکفورت عليه سياست های رياضت اقتصادی دولت های سرمايه داری که مستقيما سطح معشيت طبقه کارگر و ديگر اقشار فرو دست جامعه را نشانه گرفته است برگزارشد
گزارش از طرف کميته فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورت


Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen
کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava