کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

مطالب تئوریک از مارکس و انگلس بزبان انگلیسی - ویدئو


مانیفست کمونیستی

انتقاد مارکس از سرمایه داری
کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava