کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

سمفوني شماره شش بتهوون

بتهوون عاشق طبيعت بود،
آهنگساز درباره سمفوني 6 مي گويد كه اين اثر : " چيزي بيش از احساس نقاشي اصوات است".
"اين به عهده شنونده گذاشته شده كه آن فضا را درك كند...هر كس ايده و تصوري از زندگي روستائي دارد و نيازي نيست آهنگساز هيچ تصوري را جهت راهنمائي بنگارد."

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

 

 

-


 


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava