کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

درسهای شکست انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۹۱
مازیار رازی
جمعه ۲۵ ژانویه ۲۰۱۳ برابر با ۶ بهمن ۱۳۹۱


۱ - تدارک انقلاب به چه حزبی نیاز دارد؟ مازیار رازی


۲ - تدارک انقلاب به چه حزبی نیاز دارد؟ مازیار رازی


۳ - تدارک انقلاب به چه حزبی نیاز دارد؟ مازیار رازی


۴ - تدارک انقلاب به چه حزبی نیاز دارد؟ مازیار رازی


۵ - تدارک انقلاب به چه حزبی نیاز دارد؟ مازیار رازی - جمعبندی


۶ - تدارک انقلاب به چه حزبی نیاز دارد؟ مازیار رازی - جمعبندی


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava