کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

مرا بپا خیز !

اوین ۱۳۶۵ – م.ا 

مرا بپا خیز!

نه ....؟!!
          این زخم کهنه را
                             مرحم تنهایی نیست
و بر هفت آب
               نشویند.
*****
شبانگاهان
            از کوچۀ تنگ خویش میگذرم
           و در زیر پوست شب،
                                    دوباره و دوباره؛
                                                       جوانه میزنم.
*****
 در خود،
          ترا میجویم
و تو،
     در رهگذر تاریخ
                          ایستاده ای!
*****
گلِ سرخِ روئیده بر دستانت،
                                مرا هدیه ایست
و من
     در لحظه های
               شهر تو
                        جاری.
*****
مرا بپا خیز
             با تو حرفی دارم
مرا بپا خیز و
               بر انتظارت
                            عبور کن

اوین سالن 3 – اتاق 62 –سال 1365 – م.ا
آهنگ : آرام خاچاطوریان


****************

 


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava