کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

تنهایی

اوین ۱۳۶۵ – م.ا


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


تنهایی

در لحظه های ارغوانیِ
                         روزانِ پر خروش،
    پیدایی رنگین کمانِ      
                         موج وارگان،
                                  پرنده های مهاجر،
                                                        بر حلقه های تیرکی؛
قوی سپید تنهایی را
                       بر شانه ام نشاند
و آواز تنهایی
                بلند!
اوین ۱۳۶۵ – م.ا
****************

 


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava