کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

ای عشق؛ مرا آوازی بخوان، ترانه ای

از گل واژه های....


Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


ای عشق؛
مرا آوازی بخوان
ترانه ای
از گل واژه های
عشق و پرواز
و رنج رهایی از بودن ها
تا در چهره آبیت
ای عشق،
پروازی یابم
و نه پناهگاهی!
و چهرۀ سرخت
که در گذر از بودن ها،
رنج تیرۀ تاریخ را،
نه با تسکین لحظه ها،
که بر یگانگی دستها و اندیشه ها،
مژده میده
و غبار چهرۀ آشنایت را،
ای عشق
با سیماب زندگی ،
چه زیباست
جایگزین کردن
******
ای عشق
مرا آوازی بخوان
ترانه ای
نه بر تنگی حضورم،
که بر آسمان آبی جهره ات،
ای عشق
به پرواز نشسته ام،
و آرامش پرواز را،
مرا گریزگاهی نه
که با تو بودن،
یکی شدن
و بر ژرفنای پر آرامش،
آبی چهره ات
خود را دیدن
******
ای عشق
مرا آوازی بخوان
ترانه ای
که نمایان چهرۀ سرخت،
در رگان یأس آلود خاک
ترانه ایست،
پروازیست،
رنگ آشناست،
و بهار؛
زایش باور زمستانهاست
******
زندان گوهردشت
تابستان ۱۳۶۷ بند ۱۳- م. ا.
کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava