کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است


آی آدمها

شعر : نیما ------------------صدا:احمد شاملو


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

برای دیدن این فیلم از اینترنت فایر فاکس استفاده کنید - فلاش پلیر را از اینجا دانلود کنید: دانلود


آی آدم ها

! آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید
.یک نفر در آب دارد می سپارد جان
یک نفر دارد که دست و پای دایم می زند
.روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید
آن زمان که مست هستید از خیال دست یاییدن به دشمن
آن زمان که پیش خود بی هوده پندارید
که گرفت استید دست ناتوانی را
.تا توانایی بهتر را پدید آرید
آن زمانی که تنگ می بندید
بر کمر هاتان کمر بند
در چه هنگامی بگویم من؟
!یک نفر در آب دارد می کند بی هوده جان، قربان

!آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید
نان به سفره، جامه تان بر تن؛
.یک نفر در آب می خواند شما را
موج سنگین را به دست خسته می کوبد
باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده
.سایه هاتان را ز راه دور دیده
آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بی تابی اش افزون
می کند زین آب، بیرون
گاه سر، گه پا
!آی آدم ها


او ز راه دور این کهنه جهان را باز می پاید
.می زند فریاد و امید کمک دارد
!آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید
موج می کوبد به روی ساحل خاموش
.پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده بس مدهوش
می رود نعره زنان، وین بانگ باز از دور می آید:
.«آی آدم ها»
و صدای باد هر دم دل گزاتر
و در صدای باد بانگ او رهاتر
از میان آب های دور و نزدیک
:باز در گوش این ندا ها
...«آی آدم ها»

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava