کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

صبح انتظار

اوین ۱۳۶۵ – م.اصبح انتظار

در صبح انتظار،
  در ابر باران زای چشمانت؛
                         کوچ پرنده رامیخوانم!
و در نگاه سبز تو

                   شکوفه میزنم.

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava