کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است
خبرنگاری مورد پرسش قرار میگیرد که چرا به کودکان خود تنفر نداشتن را نمی آموزید. این شعر جواب ایشان است به آن خبرنگار و همه کسانیکه اینچنین سئوالی دارند


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava