کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

فیلم «کمون پاریس» به فارسی

کمون پاريس، حکومت کوتاه، اما جاودانه پرولتاريا!
به اين ترتيب کمون آن شکل از انقلاب اجتماعی بود که در ١٨ مارس ١٨٧١ در پاريس روی داد و با آن پرچم سرخ بردگان مزدی و زحمتکشان برای نخستين بار در تاريخ به نشانه پيروزی و عزم طبقه کارگر در لغو مالکيت خصوصی وبرای اجتماعی کردن آن اعلام گرديد .

    Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

    Adobe Flash Player ophalen
کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه