سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

دن آرام- بخش اول


دن آرام- بخش دوم


دن آرام- بخش سوم


دن آرام- بخش چهارم


دن آرام- بخش پنجم


دن آرام- بخش ششمدن آرام

میخائیل شولوخف

 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava