کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

گفتاری پیرامون نظریه مالتیتود
از آنجا که بحث پیرامون "نظریه" ی مالتیتود یک وجهی نیست و به لحاظ روش شناختی گسترده میباشد، گفتار نخست در این مورد تنها مدخلی است برای گشودن فصولی که بعدها آنرا از منظر نقد اقتصاد سیاسی، فلسفی، هنری و در بستر جنبش های اجتماعی در برخواهد گرفت ـ

این برنامه در تاریخ ۱۵.۰۳.۲۰۱۴ در شهر فرانکفورت به همت رفقای کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی برگزار شد .


 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه