سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست


یک صف شویم
برای دیدن این فیلم از اینترنت فایر فاکس استفاده کنید - فلاش پلیر را از اینجا دانلود کنید: دانلود

این سرود بسیار زیبا و پر شور کارگری در سالهای اولیه پیروزی انقلاب، بوسیله ی کمیته هنری پیکار تهیه شد. و آن در حقیقت برگردانی است از یک سرود لهستانی که در سال ١٨٠٩ بوسیله ی انقلابیون این کشور تهیه و اجرا شد . در سال ١٩٣٦ این سرود به زبانهای روسی و اسپانیایی نیز برگردان شد و در اسپانیا بوسیله ی گروههای انقلابی نظیر «پوم» نیز بطور دستجمعی اجرا شد

تصویر و توضیح از ش. جهان وطن

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava