کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

بمناسبت اول ماه مه
موضوع بحث:
- نگاهی به جنبش کارگری ایران و موانع پیش روی آن
- جنبش کارگری و مسئله تشکل یابی
در اتاق بحث و گفتگوی "افق چپ انقلابی" با حضور آستی پیروتی - سعید سهرابی - پویان
۲۶ آپریل ۲۰۱۴ برابر با 06 اردیبهشت ۱۳۹۲    بمناسبت اول ماه مه - بخش اول


    بمناسبت اول ماه مه - بخش دومکمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه