سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

جنگ ، حمله نظامی به ایران  یا فضای جنگی و وضعیت اپوزسیون و کنفرانس استکهلم

مدت حدود ۴ ساعت - ۱۰ فوریه ۲۰۱۲

شورای استکهلمکمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava