سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

آعتراضات بر علیه ریاضت اقتصادی در اسپانیا در سپتامبر ٢٠١٢


تظاهرات ضد دولتی در اسپانیا-۷ اکتبر ٢٠١٢

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


اعتصاب در بخش حمل ونقل عمومی اسپانیا - ۲۸-sep ٢٠١٢

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


واکنش به برخورد پلیس با معترضان خشمگین در اسپانیا

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


در اوج اعتراضها، دولت اسپانیا بودجه سال آینده را ارائه می کند - ۱۵-۹-٢٠١٢

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


عکس


 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava