سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

وزیر فتحی

یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهۀ شصت - یکشنبه ٢۶ اگوست ۲۰۱۲گفتگوی مایکل اسلیت از رادیو
kpfk
با وزیر فتحی در باره ی کشتار زندانیان سیاسی در دهه ی شصت و سال شصت و هفت
سپتامبر۲۰۱۲


سخن‌رانی: وزیر فتحی در دانشگاه برکلی/کالیفرنیاکمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava