سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

یادمان زندانیان سیاسی دهه شصت: مقاومت و پایداری، و "نه" به تسلیم و انقیاد!

قسمت اول یادمان دهه شصت

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

با سرود و سخن ياد به خون خفتگان سوسياليسم و آزادی را گرامی بداريم !

نه می بخشيم ، نه فراموش می کنيم
مراسم يادمان به خون خفتگان دههء ۶۰

مقاومت پس از کشتارهای دسته جمعی سال ۱۳۶۷ (منصور)
مقاومت در زندان (زندانی دو نظام ، شهاب شکوهی)
از کهريزک (طاها زينالی)

بيش از سه دهه زندان ، شکنجه ، سرکوب واعدام ،
بيش از سه دهه مبارزه و مقاومت !


برگزارکنندگان :
کميتهء فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورت
کميتهء دفاع از مبارزات مردم ايران ( فرانکفورت -- ماينز )، ...


یادمان زندانیان سیاسی دهه شصت: مقاومت و پایداری، و "نه" به تسلیم و انقیاد!

قسمت دوم یادمان دهه شصت

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

قسمت دوم

با سرود و سخن ياد به خون خفتگان سوسياليسم و آزادی را گرامی بداريم !

نه می بخشيم ، نه فراموش می کنيم
مراسم يادمان به خون خفتگان دههء ۶۰
مقاومت پس از کشتارهای دسته جمعی سال ۱۳۶۷ (منصور)
مقاومت در زندان (زندانی دو نظام ، شهاب شکوهی)
از کهريزک (طاها زينالی)
بيش از سه دهه زندان ، شکنجه ، سرکوب واعدام ،
بيش از سه دهه مبارزه و مقاومت !
برگزارکنندگان :
کميتهء فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورت
کميتهء دفاع از مبارزات مردم ايران ( فرانکفورت -- ماينزکمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava