سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

فيلم سومين سمينار سراسرى در باره کشتار زندانيان سياسى - ١٨ - ٢٠ سپتامبر ٢٠٠٩


جمعه
افتتاحیه

شنبه

شهلا طالبی
یکشنبه
مارکوس برونر
Heinz-Henning Haake: هانس هنینگ هاکه
میز گرد در باره روانشناسی شکنجه

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava