کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

کمونیستها حزب خاصی نیستنند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند. آنها هیچگونه منافعی, که از منافع کلیه پرولتاریا جدا باشد ندارندآنها اصول ویژه ای را بمیان نمی آورند که بخواهد جنبش پرولتاریا را در چارچوب آن اصول ویژه بگنجانند
فرق کمونیستها با دیگر احزاب پرولتاریا تنها در این است که از طرفی, کمونیستها در مبارزات پرولتاریای ملل گوناگون, مصالح مشترک

همه پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملیشان, در مد نظر قرار میدهند و از آن دفاع مینمایند, و از طرف دیگر مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی میکند, آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند. بدین مناسبت کمونیستها عملا, با عزمترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و همیشه محرک جنبش به پیشند, و اما از لحاظ تئوری, مزیت کمونیستها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتری پی برده اندنزدیک ترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند: یعنی متشکل ساختن پرولتاریا بصورت یک طبقه, سرنگون ساختن بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی مانیفست حزب کمونیست ...........ادامه


اخبارو بیانیه ها


فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)

بنفشه کمالی

بسوی انقلاب

بسوی انقلاب

فرزاد جاسمی

اتحاد نيروهای چپ انقلابی درون کشور

کارگران انقلابی پروژه های پارس جنوبی و کميته انقلابی کارگران ايران

هسته کمونیستی

کمیته دانشجویی – بلژیک

رزمندگان

  بهرام رحمانی

رامین كامران

ندای سرخ

بنفشه کمالی

مرجان افتخاری

آذرخش

کانون نويسندگان ايران و انجمن قلم ايران(در تبعيد

ندا موسوی

خيابان

آروین  م  راستین


اکبر تک دهقان

نامه ی گروهی از تشکل های هنری، هنرمندان و زندانیان سابق به پارلمان اروپا

اکبر تک دهقان

جمعی از فعالین اجتماعی و کارگری

کمیته دانشجویی بلژیک


کورش عرفانی

خيابان

اکبر تک دهقان

صبا راهی

کمیته دانشجویی – بلژیک

نیما طاهری

دانشجویی بذر

حزب کمونیست ایران

کمیته دفاع از مبارزات مردم


بهرام رحمانی

جمعی از فعالین کارگری

بهمن آرام

سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر

حزب کمونیست ایران

مجید خوشدل

بسوی انقلاب

مینا اسدی

دانشجویی بذر

صبا راهی

مازیار رازیمرجان افتخاری

بیژن کرامتی

   بهرام رحمانی

راوی

ا. م. شیری

مازیار رازی

حزب کمونیست ایران

   بهرام رحمانی

دانشجویی بذر

بنفشه کمالی


ا. م. شیری

کمیتهُ مرکزی سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر

گزارش ارسالی برای نشریه دانشجویی بذر

حزب کمونیست ایران

آلن وودز 

حزب کمونیست ایران

 اتحاد سوسیالیستی کارگری

مازیار رازی

سازمان زنان هشت مارس

زنانی دیگر

پارسا نیک جو


سازمان ١٩ بهمن


کارگران پروژه های پارس جنوبی و کمیته انقلابی کارگران ایران

بسوی انقلاب

بسوی انقلاب

جمعی ار فعالین کارگری

راوی

سازمان رزمندگان

حزب کمونیست ایران

توفان

 ا. م. شیری

    بهرام رحمانی

نشریه دانشجویی بذر

چند فیلم مستند

مرجان افتخاری

جمعی از فعالین کارگری

نشریه میلیتانت

کاظم بهارلو

کارگران ایرانخودرو

مجلۀ هفته

فرزانه دارابی

نادر ثانی


حمید قربانی

مجید خوشدل

کارگران پروژه های پارس جنوبی و کمیته انقلابی کارگران ایران

ا. م. شیری

کانون خبرنگاران و نویسندگان ....

هسته اقلیت 

آذرخش

زنانی دیگر

مازیار رازی

ویچسلاو تتیوکین

دانشجویان مبارز طرفدار آزادی طبقه کارگر

    بهرام رحمانی

راه کارگر

ترجمه مهرداد مینایی

  شورای کار

    

    

 

سهراب صبح

کانون مدافعان حقوق کارگر 

بنفشه کمالی

     نشريه دانشجويی بذر

      بهرام رحمانی

کمیته ی برگزاری مراسم روز جهانی کارگر

مرجان افتخاری

رزمندگان

جمعی از فعالین کارگری

    نامه به سایت

کانون نويسندگان ايران


      حمید قربانی

     مظفر

      محمد حسین

جمعی از کارگران ایران خودرو

     صبا راهی

فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر

علی اصغر


گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

کمیته دانشجویی بلژیک

وبلاگ قادر

محمدرضا شالگونی

صبا راهی

      بهرام رحمانی

لوموند ديپلوماتيك:

شاه گلی

مازیار رازی

دفتر بین المللی برای حزب انقلابی

سهراب صبح

اسماعیل مولودی  

کمیته دانشجویی بلژیک

سال ۱۳۸۷


بهرام رحمانی

صبا

کمیته ی هماهنگی

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

اتحاد زنان آزادیخواه

اتحاد زنان آزادیخواه

محمدرضا شالگونی

مانو دوستی

صبا راهی

پلنوم ٢٦ شورای

کانون صنفی معلمان ایران

بصیر نصیبی

بذر

مرجان افتخاری

مازیار رازی

جمعی از فعالین کارگری

ملک پیرخضری -  فاتح حنایی

لاری اورست

ترجمه از : م . الوند

جنبش روشنفکری – ايران

صبا راهی

بهرام رحمانی

بهرام رحمانی

مترجم: خسروشاکری-زند

علی اصغر حاج سيد جوادي - تراب حق شناس

حزب رنجبران ایران

جمعی از فعالین کارگری

 مترجم      م  الوند

سازمان کمونیستی یونان

بهرام رحمانی

نادر ثانی

فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز

بهرام رحمانی

کمیته همبستگی

طاهر-ناظمی-قلی

صبا راهی


فاطمه سعيدی

احمد مشارعی

ليندا ايوريل

اسناد و نشریات اپوزیسیون ایران 

ترجمه مرجان افتخاری

سازمان دمکراتیک

توفان

مرجان افتخاری

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشرکمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه