کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

کمونیستها حزب خاصی نیستنند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند. آنها هیچگونه منافعی, که از منافع کلیه پرولتاریا جدا باشد ندارندآنها اصول ویژه ای را بمیان نمی آورند که بخواهد جنبش پرولتاریا را در چارچوب آن اصول ویژه بگنجانند
فرق کمونیستها با دیگر احزاب پرولتاریا تنها در این است که از طرفی, کمونیستها در مبارزات پرولتاریای ملل گوناگون, مصالح مشترک

همه پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملیشان, در مد نظر قرار میدهند و از آن دفاع مینمایند, و از طرف دیگر مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی میکند, آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند. بدین مناسبت کمونیستها عملا, با عزمترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و همیشه محرک جنبش به پیشند, و اما از لحاظ تئوری, مزیت کمونیستها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتری پی برده اندنزدیک ترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند: یعنی متشکل ساختن پرولتاریا بصورت یک طبقه, سرنگون ساختن بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی مانیفست حزب کمونیست ...........ادامه

اخبارو بیانیه ها


تراب حق شناس


ایرج آذرین


شيدا بافراست

جان پیترسون و فرد وستون

فعالین سیاسی چپ در وین

په په اسکوبار

سازمان آزادی زن

بهروزشادیمقدم


ترجمه بابک کسرایی  

صبا راهی

بنفشه کمالی 

بهروز شادیمقدم

صبا راهی

کانون نویسندگان ایران در تبعید

ترجمه و تلخیص: آرمان پویان

بنفشه کمالی

سايت نقشينهکمیته دانشجویی بلژیک


صبا راهی

الکساندر واسیلیف

هفت تپه

بسوی انقلاب

بنفشه کمالی


بهرام برومند  

ضمیمه نشریه راه کارلر

بنفشه کمالی

فريدون گيلانی

کمیته دانشجویی بلژیک

احمد نوین

گزارشگران


صبا راهی

بیژن کرامتی

بنفشه کمالی


سهراب صبح
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران – بلژیک


بنفشه کمالی

جمعی از فعالین کارگری

شعله

عليرضا ثقفى خراسانى

بنفشه کمالی

پارسا نیک جو

 نهادهای مدافع حقوق بشر

سربداران

    صبا راهی

    ترجمه:رامین جوان

بنفشه کمالی

    گزارشگران

مهستی شاهرخ

و-آکوچکیان

خيابان

خمینی

بسوی انقلاب

بیژن کرامتی

 آلن وودز

خيابان

محمد حسيبی

ونداد آکوچکیان


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه