کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

کمونیستها حزب خاصی نیستنند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند. آنها هیچگونه منافعی, که از منافع کلیه پرولتاریا جدا باشد ندارندآنها اصول ویژه ای را بمیان نمی آورند که بخواهد جنبش پرولتاریا را در چارچوب آن اصول ویژه بگنجانند
فرق کمونیستها با دیگر احزاب پرولتاریا تنها در این است که از طرفی, کمونیستها در مبارزات پرولتاریای ملل گوناگون, مصالح مشترک

همه پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملیشان, در مد نظر قرار میدهند و از آن دفاع مینمایند, و از طرف دیگر مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی میکند, آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند. بدین مناسبت کمونیستها عملا, با عزمترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و همیشه محرک جنبش به پیشند, و اما از لحاظ تئوری, مزیت کمونیستها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتری پی برده اندنزدیک ترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند: یعنی متشکل ساختن پرولتاریا بصورت یک طبقه, سرنگون ساختن بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی مانیفست حزب کمونیست ...........ادامه

اخبارو بیانیه هاویدئوحزب كمونيست ايران

حزب كمونيست ايران

سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر

کميته دفاع از مبارزات مردم ايران – بلژيک

حمید قربانی

اتحاد مبارزه برای آزادی

آرمان پویان

صبا راهی


عکس

ویدئو

ویدئو

ویدئوحمید قربانی

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران - استکهلم

عکساصغر اسلامی

 فرخ نگه دار


ستار آموزگار

پارسانیک جو

ترجمه بابک کسرایی


سال ١٣۸۸
توفان

فیلم

صبا راهی


بنفشه کمالی

رحمت خوشکدامن

سندیکای کارگران هفت تپه

سهراب صبح


ویدئو

کانون نویسندگان ایران

مسلم منصوری

بنفشه کمالی 

گروه رزمندگان خلق


صبا راهی
پارسا نیک جو

بھرام رحمانی


عکس

کانون نويسندگان ايران و انجمن قلم ايران در تبعيد


حمید علیزاده


آذرخش

منصور راوندي


بهروز شادیمقدم

برگردان: حميد قربانى

اسد سیف

سازمان زنان هشت مارس

ترجمه بابک کسرایی

جبهه واحد كارگري


ح - نداوش

آذرخش

بهروز فرهيخته


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه