کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

کمونیستها حزب خاصی نیستنند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند. آنها هیچگونه منافعی, که از منافع کلیه پرولتاریا جدا باشد ندارندآنها اصول ویژه ای را بمیان نمی آورند که بخواهد جنبش پرولتاریا را در چارچوب آن اصول ویژه بگنجانند
فرق کمونیستها با دیگر احزاب پرولتاریا تنها در این است که از طرفی, کمونیستها در مبارزات پرولتاریای ملل گوناگون, مصالح مشترک

همه پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملیشان, در مد نظر قرار میدهند و از آن دفاع مینمایند, و از طرف دیگر مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی میکند, آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند. بدین مناسبت کمونیستها عملا, با عزمترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و همیشه محرک جنبش به پیشند, و اما از لحاظ تئوری, مزیت کمونیستها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتری پی برده اندنزدیک ترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند: یعنی متشکل ساختن پرولتاریا بصورت یک طبقه, سرنگون ساختن بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی مانیفست حزب کمونیست ...........ادامه

اخبارو بیانیه هايونس پارسابناب


صبا راهی


ج . خ


ف . گ
رضا رفیعی

تابناک


مرتضی -ک

طوفان

صبا راهی


سازمان اتحاد فدائیان کمونیست


وبلاگ پروسه

چه باید کرد
توفان

بنفشه کمالی

رحمت خوشکدامن


  سیروان قادری


محمدرضا احمدی

بهروز شادیمقدم


پریسا نصرآبادی

پارسابناب

 سینا احمدی

صبا راهی

صبا راهی

کارگران کمونیست ایران

يونس پارسابناب

بابک کسرایی


بهروز شادیمقدم

کانون ایرانیان مبارز استکهلم


نامه ی یک جوان از تهران

بنفشه کمالی

ویدئوحزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان


صبا راهی

کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید

توفان

هسته اقلیت

بهرام رحامانی

کمیتھ دفاع از مبارزات مردم ایران – بلژیک


عکس


کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

کمیتھ دانشجویی بلژیک

اسماعیل مولودی  

مرجان افتخاری

عکس

بهمن شفیق


بابک کسرایی


سیروان قادری
بنفشه کمالیحزب كمونيست ايران


کمیتۀ حمایت از کاران ایران -تورنتو

ویدئو

حمید قربانی


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه