کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

برگزیده‌ای از آثار لنین

لنین

 


هشت مارس،روز جهانی زن


چند اثر از لوئی آلتوسر فیلسوف مارکسیست فرانسوی

۱۹۱۸ - ۱۹۹۰
اندیشه و پیکاربه سوی وحدت

لنینترجمه

مجموعه آثار رزا لوگزامبورگ

مناسبات تولیدی جامعه سرمایه داری دائما خود را بمناسبات تولیدی سوسیالیستی نزدیکتر میسازد. ولی مناسبات سیاسی و حقوقی آن بر عکس دائما دیوار بلند تری میان جامعه سرمایه داری و سوسیالیستی بنا میکند این دیوار بوسیله رفومهای اجتماعی و دموکراسی ویران نمیشود بلکه بر عکس مستحکم تر و استوارتر میگردد. فقط ضربه های پتک انقلاب یعنی قبضه کردن قدرت سیاسی بوسیله پرولتاریا ست که میتواند این دیوار را فرود آورد ...........................رفورم اجتماعی یا انقلاب صفحه ٣٠

 

درباره انقلاب اجتماعی

مارکس, انگلس, لنین


جنبش دانشجویی - دانش آموزی

شانزده آذر - سینزده آبان


 

انگلس

در بارۀ مسلۀ یهود

مذهب، دولت، آزادی
برای ما،
مسئلۀ رابطۀ رهایی سیاسی با مذهب،
تبدیل میشود به
مسئلۀ رابطۀ رهایی سیاسی با رهایی انسان

کارل مارکس


حزب و طبقه


لنین
پرولتاریا و متحدش در انقلاب روسیه


بمناسبت ٢١- ژانویه  سالروز در گذشت لنین

ارزیابی انقلاب روسیه


تئوریهای مارکسیستی پیرامون  سرمایه داری دولتی

بخش اول و دوم
نویسنده: فریدا آفاری

انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد

از اثار منتخب لنین


 

 


بمناسبت انقلاب اکتبر


ده روزی که دنیا را لرزاند


در دفاع از انقلاب اکتبر


ساختۀ آیزنشتاین

بیداری آسیا

لنین

 


ف. فرخی


فلسفه و انقلاب

رایا دونایفسکایا


آیا شعار «آزادی اجتماعات» امروزه می تواند بمثابۀ امری اساسی
در خدمت جنبش طبقۀ کارگر قرار گیرد؟

لنین

 


زندانی سیاسی

گل همین جاست

همین جا برقص

مارکس

سال ١٣٨٨

اعتراضات و ناآرامیها در ایران
ویدئو مستند - عکس

 

لنین

 


 

:جواب

این آرزوی عموم است که انجام این امر بطریق صلح جویانه صورت گیرد و بدون شک, کمونیستها آخرین کسانی خواهند بود که مانع این راه حل شوند. کمونیستها به خوبی میدانند که کلیه تشبثات در این زمینه, نه فقط بیفایده, بلکه زیان بخش میباشد. آنان بخوبی متوجه هستند که انقلابات از روی قصد و به میل انجام نمیگیرد, بلکه در هرزمان و در همه جا نتیجه ضروری اوضاعی است که بهیچوجه با اراده و رهبری یک حزب و یا کلیه طبقات اجتماعی ارتباطی ندارد. کمونیستها می بینند که تکامل پرولتاریا تقریبا در تمام ممالک متمدن به کمک زور در زیر فشار گذاشته شده است و باین ترتیب برای پیدایش انقلاب از طرف خود مخالفین آنها هم با تمام قوا ابراز فعالیت میشود. اگر باین طریق پرولتاریا که تحت فشار گذاشته شده, بسوی یک انقلاب سوق داده شود, ما کمونیستها همانطور که امروزه با زبان از منافع آن طبقه دفاع میکنیم, آنروز با عمل دفاع خواهیم کرد -
اصول کمونیست ...... انگلس........ادامه

پنجاه سال نفت در ایران

مصطفی فاتح

 


جنگ داخلی در فرانسه

در بیانیۀ ١٨ مارس کمبتۀ مرکزی چنین آمده بود :
پرولتر های پایتخت، که شاهد ناتوانی ها و خیانت های طبقات حاکم بودند، دریافتند که ساعت موعود، برای آن که آنان با به دست گرفتن زمان امور، کشور را از وصع فعلی برهانند، فرارسیده است ... پرولتاریا دریافت که وظیفۀ اجتناب ناپذیر و حق مطلق اوست که سر نوشت خویش را خود به دست گیرد و با تملک قدرت پیروزی این سرنوشت را تضمین کند
.
.....ادامه.........


مرتضی محیط


 


سرود انترناسیونال بزبانهای مختلف


ویدئو

 

تاریخ عصر جدید

ترجمۀ : فریدون شایان


تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران

انقراض قاجاریه

ملک الشعرای بهار


فراسوی سرمایه
بحران ساختاری نظام سرمایه

نوشتۀ: استوان مزاروش

امپریالیسم و سوسیالیسم در ایتالیا


خانوادۀ مقدس

تا به حال علم اقتصاد از ثروت،که حرکت مالکیت خصوصی به طور فرضی برای ملل بوجود می آورد، شروع و به ملاحظاتی، که توجیهی برای مالکیت خصوصی هستند ختم میگردید. پرودن از جهت مخالف ( که علم اقتصاد سفسطه جویانه لاپوشانی میکند ،)آغاز و به ملاحظاتی که نافی مالکیت است، ختم میکند. طبعاً، نخستین انتقاد از مالکیت خصوصی از واقعیتی آغاز میشود که در آن ماهیت متناقض به شکلی ظاهر میشود که قابل درک ترین و بارزترین شکل است و صادقانه ترین خشم انسان را از واقعیت فقر و بینوایی، بر می انگیزد. ...................... ادامه .....................ص ٦٢

:مارکس میگوید
آنچه که در اقتصاد ملّی سرمایه داری مال همه است، بدهی های عمومی است.
این بدهی ها مال همه است و بقیه چیزهامال یک عده ای خاص است.گروندریسه جلد اول
مبانی نقد اقتصاد سیاسی
برای تحلیل چگونگی گسترش مفهوم سرمایه نباید از کار شروع کرد, باید از ارزش, یا دقیق تر بگویم از ارزش مبادله گسترش یافته در جریان گردش شروع کرد
 

 

ماشینیسم

!تفاوت آنچه که باید باشد و آنچه که هست

در شیوه تولید سرمایه داری که اصل و مبنا حرکت سرمایه و کسب سود بیشتر مورد نظر است,انسان خود وسیله ای میگردد در خدمت به سرمایه و بنده آن
:سرچشمه این تضادها و تناقضات نه در خود ماشین بلکه در شیوه سرمایه داری استفاده از آن است. از این رو
ماشین بخودی خود زمان کار را کوتاه میکند در حالیکه استفاده سرمایه داری از آن موجب دراز شدن روزانه کار میشود
ماشین بخودی خود کار را آسان میکند در صورتیکه استفاده سرمایه داری از آن موجب تشدید آهنگ کار میگردد
ماشین بخودی خود پیروزی انسان بر نیروی طبیعت است ولی استفاده سرمایه داری از آن قدرت طبیعت را بر انسان چیره میکند
.ماشین بنفسه توانگری تولید کننده است در صورتی که استفاده سرمایه داری از آن موجب مستمندی اوست
نقل بمعنی از مارکس
 

در باره مذهب
هستی اجتماعی انسان, شعور اجتماعی او را تعیین میکند

انسان طی تولید اجتماعی خود بطور قطع پای در مناسبات معینی میگذارد که مستقل از اراده آنهاست. یعنی مناسبات تولیدی متناسب با مرحله معینی از رشد نیروهای تولیدی مادی خود. کل این مناسبات تولیدی تشکیل ساخت اقتصادی جامعه یعنی شالوده واقعی آن را میدهد که بر پایه آن روبنای حقوقی و سیاسی جامعه برپا میگردد و اشکال معین شعور اجتماعی در رابطه با آن قرار میگیرد شیوه تولید زندگی مادی تعیین کننده شرایط روند عام زندگی اجتماع, سیاسی, و فکری است. شعور انسانها وجود آنان را تعیین نکرده بلکه وجود اجتماعیشان شعور آنان را تعیین میکند.......( مارکس نقد اقتصاد سیاسی) ....ادامه
 

مسائل اساسی مارکسیسم
و مقالات دیگر

(اثر پلخانف)


تکامل نظر مونیستی تاریخ

(اثر پلخانف)

 


(اثر لئون تروتسکی)


سخنی با شما

هدف اصلی انتشار آثار کلاسیک مارکسیستی
نشان دادن نحوه برخورد به مسائل است نه انطباق قالبی شرایط حال با زمان نگارش این اثار

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com


آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava