کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست


اعتراضات و ناآرامی ها در خیابان های تهران

چند فیلم مستند

شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۳ ژوين ۲۰۰۹
کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava