کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

«كمونيسم چيست؟»

 

دفتر يازدهم 

 

   

جلد دفتر یازدهم «نگاه»

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

تحزب كمونيستى در ايران: اوهام و واقعيات - بيژن هدايت

بازار و برنامه ريزى در سوسياليسم - جعفر رسا

گفت و گويى با برتل اولمن و ديويد شوايكارت دربارهی سوسياليسم بازار

كمونيسم، جنبش و تحزب - ناصر پايدار

درسى آموختنى از تاريخ جنبش كمونيستى - فرهاد بشارت

لنين و مسالهی زنان - كلارا زتكين - برگردان: پروين اشرفى

زن و سوسياليسم - آگوست ببل - برگردان: فريده ثابتى

ماركسيسم و ماركس - ژوژ هوپ - برگردان: كامران نيرى

بربريت يا سوسياليسم استيوان مزاروش: نقد غيركارگرى و دموكراتيك سرمايه دارى - فرهاد بشارت

اشاره اى به نظريهی زيباشناسى ماترياليستى ماركس - رامين جوان

كودكان خيابانى، كودكان كار و طبقهی كارگرند - سوسن بهار

جوان بايز: آوازه خوان آزادى و برابرى - پوران نوايى

هيلال تيكتين و روايت سوسياليسم - ناصر پايدار

آخرين امپراتورى: جنگ و صلح در پايان سدهی آمريكايى - كامران نيرى

معضل بى ربط يا گفتار بى ربط - رامين جوان

معرفى كتاب: سوسياليسم بازار: مناظره در بين سوسياليست ها - كامران نيرى

فهرست مطالب به انگليسى

فهرست

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava