کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

«كمونيسم چيست؟»

 

دفتر دوازدهم 

 

   

جلد دفتر دوازدهم «نگاه»

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

كمونيسم، جنبش تاريخى - جهانى، راه حل اجتماعى پرولتارياى هر جامعه - ناصر پايدار

«نگاه» در گفت و گويى با احمد معين:

دورنما و پیامدهای تسخیر عراق

 

كمونيسم كارگران: واقعيات و تعينات - بيژن هدايت

زمينه هاى اجتماعى مساله ى زن - آلكساندرا كولونتاى - برگردان: پروين اشرفى

وضعيت اشتغال زن - آگوست ببل - برگردان: فريده ثابتى

خانوادهی تك همسرى در جامعه - فردريش انگلس - برگردان: پوران نوايى

كمونيسم و ديالكتيك مادى ماركس يا ايدهی مطلق و روح تاريخ هگل - ناصر پايدار

سوسياليسم و بازار: يك بررسى متدولوژيك - كامران نيرى

جنگ عراق و جنبش ضد جنگ در ايالات متحده: 

گفت و شنیدی با جف مکلر

 

من شمشيرم، من شعله م - سروش محبى

در دفاع از ممكن بودن كمونيسم - فرهاد بشارت

كارگر و طبقهی كارگر در ديدگاه هاى طبقاتى متفاوت - ناصر پايدار

نامه اى از يك دوست - ش. بهرامى

اثرات بحران دلار بر اقتصاد جهان - رحيم عابدين زاده

فهرست مطالب به انگليسى

فهرست

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava