کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

«طبقه­ی كارگر و انقلاب اجتماعى»

 

دفتر سيزدهم 

 

   

جلد دفتر سیزدهم «نگاه»

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

طبقهی كارگر و تحولات اجتماعى - بيژن هدايت

تجربهی شوراهای کارگری:

 گفت و گوی «نگاه» با آصف بيات

 

جنبش كارگرى ايران: تاريخ بى تشكيلاتى و نقش كمونيسم بورژوايى - ناصر پايدار

بردگى زنانهی خانه دارى - پروين اشرفى

سنديكاليسم و جنبش اتحاديه گرايى در بن بست: يك بررسى موردى - جمشيد كارگر

طبقه ى كارگر و رهايى زنان - نورا كارلين - برگردان: پروين اشرفى

اعتصابات توده اى و انقلاب - تونى كليف - برگردان: سروش محبى

برگى از تاريخ: شركت ايرانيان در انقلاب اكتبر - و. ن. پلاستون

دوباره آزمودن آزموده ها: پيامدهاى برنامهی تعديل ساختارى بر زندگى زحمت كشان - احمد سيف

واقعيت هاى سه گانهی افول آمريكا - امانويل والرشتاين - برگردان: پوران نوايى

زر در كف، زور در بازو - مزدك فرهت

فهرست مطالب به انگليسى

فهرست

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava