کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

«طبقه­ی كارگر و انقلاب اجتماعى»

 

دفتر چهاردهم 

 

جلد دفتر چهاردهم «نگاه»

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

جنبش كارگرى ايران و «انقلاب» ۱۳۵۷ - ناصر پايدار

تاثیرات خصوصی سازی بر طبقهی کارگر:

گفت و گوى «نگاه» با سيروس بينا

بيكارى: درد مشترك كارگران - بيژن هدايت

انقلابيون بيكار: جنبش بيكاران - آصف بيات

اتحاديه تشكل اصلى كارگران است: گفت و گويى با فرد ميوزين

به تشكل ديگرى نياز است - توضيح «نگاه»

اتحاديه هاى كارگرى و روابط كار در كوبا - كامران نيرى

تجديد سازمان صنعت شكر در كوبا - كامران نيرى

جنسيت و انتهاى يك دو راهى تاريخى - پروين اشرفى

مصاف هاى جنبش زنان - ليلا دانش

زن در فرهنگ عامه - فريده ثابتى

سلام بر شما دردسر سازان! - پروين اشرفى

سرمايه دارى به مثابه يك اقتصاد جهانى - هرى مگدوف - برگردان و تلخیص: پروین اشرفی

توضيح «نگاه» بر مطلب «سرمايه دارى به مثابه يك اقتصاد جهانى»

فهرست مطالب به انگليسى

فهرست

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava