کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

طبقۀ كارگر: تشکل های توده ای و تجربیات تاریخی

دفتر هجدهم 

 

جلد دفتر هجدهم «نگاه»

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

جمهوری اسلامی، رابطه با غرب و نقش «اتم» در حفظ و بقای آن!

گفت و گوی «نگاه» با جعفر رسا

بررسی مبارزهی کارگران شرکت واحد در متن جنبش کارگری - بیژن هدایت

چالش های رو در روی سندیکالیسم جهانی، «فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری»

طبقهی کارگر و تشکل فراگیر طبقاتی کارگران:

بخش پایانی گفت و گوی «نگاه» با محمد شمس

تکوین و گسترش جنبش کارگری در ایران - خسرو شاکری

«یک دو سه، رنج و کار بسه، بچه ها همه سوی مدرسه!»

گفت و گوی «نگاه» با سوسن بهار

طبقهی کارگر در آیینه ی مبارزه: فاصله ی اول مه ۱۳۸۴ تا اول مه ۱۳۸۵ - بهرام رحمانی

تبارنامه ی یک تجربه: تاملی در اشغال کارخانه ها و کنترل کارگری در آرژانتین - بهرام قدیمی

نگاهی به تاریخچهی «فدراسیون کار آمریکا» و «کنگره ی سازمان های صنعتی» - رحیم عابدین زاده

بحران بازنشستگی در غرب: انگلستان به عنوان نمونه - مراد عظیمی

در اهمیت اعتصاب - کارل مارکس - برگردان: کامران نیری

ناظم حکمت، شاعر و کمونیست همیشه زنده! - بهرام رحمانی

زمین می لرزد: عصیان لوکینو ویسکونتی علیه نابرابری اجتماعی - اسدالله احمدی

نکاتی چند در بررسی طبیعت و محیط زیست در نظام سرمایه داری - سیروس بینا  

مبارزه در کنار زحمت کشان فلسطینی: گوشه ای از تجربه ای شخصی - تراب حق شناس

چالش های دیرین، چالش های نوین - پاول کندی - برگردان: سروش محبی

پایان سرمایه داری عقلایی - جان بلامی فاستر - برگردان: پوران نوایی

بردگی در جامعه ی فراصنعتی - برنار استیگر - برگردان: سروش محبی

کاریکاتورهایی از محمد - سعید سهرابی

«برگی از تاریخ»: به استقبال روز اول ماه مه، روز هم بستگی کارگران برویم! - «خبر کارگر»

فهرست مطالب به انگليسى

فهرست


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava