کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

«جنبش كارگرى در ايران»

 

دفتر دوم 

جلد دفتر دوم «نگاه»

فهرست مطالب

حكومت كارگرى: دوست مردم - بيژن هدايت

جنبش کارگری در ایران:

گفت و گوی «نگاه» با يدالله خسروشاهى          رضا مقدم          فرخ نگهدار

متدولوژى تحليل و شناخت جنبش کارگری ايران - مجيد محمدى

اشتغال زنان در دو دههی اخير و مبانى رفع تبعيض جنسى در بازار كار - اعظم كم گويان 

مشكلات زنان كارگر كارگاه هاى توليد پوشاك - عزيزه شاهمرادى و مريم محسنى - برگرفته از: «نگاه زنان»

جنبش كارگرى در كردستان - رحمان حسين زاده

كنترل سياسى و سازماندهى كارگرى ۱۳۵۵ _ ۱۳۴۵ - آصف بيات

جوانبى از سازمان يابى طبقهی كارگر در ايران - منصور سلطانى

كمون پاريس، اولين انقلاب كارگرى جهان - سعيد پرتو

در يادبود کمون - لنين

در دفاع از حكومت كارگران - جعفر رسا

تقويم مبارزات كارگرى در سال ۱۳۷۷ - بهرام رحمانى

طبقهی كارگر و هنر و ادبيات - فريدون ناظرى

برگى از تاريخ: اول ماه مه - برگرفته از: روزنامه ى حقيقت

كارگران مهاجر افغانستانى در ايران - بصير زيار

كارگران و انقلاب در ايران - حسن وارش

نامه هاى نگاه

فهرست مطالب به انگليسى

فهرست


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava