کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

«کمونیسم یا بربریت!»

 

دفتر بیستم 

 

جلد دفتر بیستم «نگاه»

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

کمونیسم یا بربریت! - بیژن هدایت

به آیندگان - برتولت برشت

جنبش شورایی در بریتانیا - دانی گلاکستن - برگردان: مراد عظیمی

وضعیت زنان کارگر و شکاف های جنسیتی - پروین اشرفی

منصور اسانلو و وضعیت طبقهی کارگر ایران - مراد عظیمی

برخیز ای داغ لعنت خورده، برخیر! - مرضیه تدین

نت ورک مارکتینگ، شیوهی جدید سرمایه داری برای استثمار انسان ها - افشین شمس قهفرخی

نگاهی به تاریخچهی «فدراسیون کار آمریکا» و «کنگرهی سازمان های صنعتی» (بخش دوم) - رحیم عابدین زاده

جنبش لغو کار کودک و کمپین مبارزه علیه تجارت انسان - سوسن بهار

مارکسیسم یا لنینیسم: در نقد سازمان یابی لنینی طبقهی کارگر - روزا لوکزامبورگ - برگردان: مراد عظیمی

افغانستان پس از پنج سال - استفان زونس - برگردان: پروین اشرفی

جیمز جویس، جادوی رمان! - مریم ناصحی

امپراتوری و امپریالیسم در عصر جهانی سازی - جان بلامی فاستر - برگردان: پوران نوایی

موشه پوستون و بازاندیشی نقد مارکسی اقتصاد سیاسی! - ناصر پایدار

درآمدی تاریخی بر نظریهی اجتماعی - آلکس کالینیکوس - برگردان: اکبر معصوم بیگی

مانیفست ضد سرمایه داری - آلکس کالینیکوس - برگردان: ناصر زرافشان

شبح ماشین - استفان ال. تالوت - برگردان: پوران نوایی

هالیوود به مثابه صنعت - داگلاس گومری - برگردان: سروش محبی

دموکراسی چیست؟ - پاول استریت - برگردان: پروین اشرفی

فهرست مطالب به انگليسى

فهرست

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava