کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

«طبقه­ی کارگر و الغای کار مزدی»

 

دفتر بیست و دوم 

 

جلد دفتر بیست و دوم «نگاه»

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

جدال­های روزمره: از میان وقایع - لیلا دانش

جنبش کارگری ایران: موقعیت کنونی مبارزه و راه کارهای روز - ناصر پایدار

درباره­ی دو مطالبه­ی عمومى اساسى: «تامين معيشت» و «تضمين اشتغال» - محمد شمس

کارگر خسته - کلود مک کی - برگردان: فریده حسن زاده مصطفوی

معضل سازمان یابی، معضل سیاست: چپ در تنگنا (بخش دوم) - لیلا دانش

یا اتحادیه های کارگری یا نهادهای به راستی طبقاتی - عباس منصوران

توضیحی درباره­ی «ترکیب طبقه­ی کارگر ...» - فرهاد بشارت

ترکیب طبقه­ی کارگر در مرحله­ی کنونی رشد سرمایه داری - ع. آشتیانی

سرمایه داری و دولت - کمیته­ی هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری (منطقه­ی تهران)

طبقه­ی کارگر آمریکا در موقعیت دشوار و مرحله­ی تغییر - کیم مودی - برگردان: فریده ثابتی، امید زارعیان

آزادی - پل الوار - برگردان: مجتبی میثمی

بحران مسکن و اعتبارات بانکی (بخش دوم) - مراد عظیمی

نگاهی به تاریخچه­ی «فدراسیون کار آمریکا - کنگره­ی سازمان­های صنعتی» (بخش سوم) - رحیم عابدین زاده

مبارزات زنان برای کسب آموزش - آگوست ببل - برگردان: پروین اشرفی

روایتی کمونیستی از بلشویسم - جعفر رسا

انقلاب روسیه - رزا لوکزامبورک - ویرایش: جعفر رسا

علیه کمونیسم بلشویکی - پل ماتیک - برگردان: مراد عظیمی

پای صحبت ایرج جنتی عطایی: کارزار دفاع از دانش جویان زندانی

ویکتور خارا، آوازه خوان انقلاب - مریم ناصحی

بچه های انقلاب - عینو هانسکی - برگردان: سوسن بهار

شیرینی خوران شرم و شقاوت - سیروس بینا - برگردان: ف. ایرانی

جهانی شدن: بررسی فرصت ها و تهدیدها - دانیل ت. گریسولد - برگردان: سروش محبی

فن و هنر - مارک لوپر - برگردان: پوران نوایی

فهرست مطالب به انگليسى

فهرست

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava