کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

«جمهوری اسلامی:مبارزۀ مردم و طبقۀ کارگر !»

 

دفتر بیست و چهارم 

 

جلد دفتر بیست و چهارم «نگاه»

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

جمهوری اسلامی و شورش «گرسنگان و بیکاران» - بیژن هدایت

طبقه­ی کارگر و اسطوره­ی طبقه­ی متوسط در تحولات جاری ایران - فرهاد بشارت

یک حکومت و دو افق - جعفر رسا

آزادی - پل الوار - برگردان: مجتبی میثمی

طبقه­ی کارگر، تشکل فراگیر کارگری و مبارزه­ی جاری مردم - محمد شمس

کارگران چگونه و چرا باید به میدان آیند؟ - پارسا نیک­جو

تحلیلی بر اعتراضات مردمی سال ۱۳۸۸ - بهرام رحمانی

من و تو - شهریار قنبری

پیش­نیازهای شناخت شرایط تکامل جنبش کارگری - ناصر برین

جنبش کارگری در پرتو توده­ایسم - فرشید فریدونی

کارگر افغانی: «حق» کار، «حق» شهروندی! - بیژن هدایت

خورشید شبانه - ایرج جنتی عطایی

راه طی شده سپاه از ابزار سرکوب سرمایه تا سرمایه­ی انحصاری مسلح - پارسا نیک­جو

در ضرورت دفاع از «حق» کودکی: گفت­وشنیدی با سوسن بهار

ما همان جمع پراکنده - فریدون مشیری

دلایل اساسی ضعف جنبش کارگری - فرزاد کمانگر

جنبش مادران خاوران - ناصر مهاجر

نقش سایکوپات­ها در سُلطه­ی استبداد دینی - شکوفه تقی

میلاد آن که عاشقانه بر خاک مُرد - احمد شاملو

بازخوانی فرهنگ - محمد مختاری

خنده­ی تو - پابلو نرودا - برگردان: احمد پوری

مارکس و مبانی انتخاب پرولتاریا به یگانه سوژه­ی رهایی­بخش - پریسا نصرآبادی

درباره­ی کار مولد و غیر مولد - کارل مارکس - برگردان: منصور حکمت

بحران ساختاری سرمایه­داری جهان و دورنمای برآمد مبارزات طبقات کارگر جهان -  مراد عظیمی

مانیفست - ویکتور خارا

پرونده­ی ویژه: ماه مه ۱۹۶۸: رویدادها و پیامدها

می ۱۹۶۸: شورش علیه سنت­ها - تنظیم: پوران نوایی

جنبش ۱۹۶۸، چهار هفته­ی توفانی در ماه مه - علی امینی نجفی

شعرهای انقلابی مه ۱۹۶۸ - شاعران ناشناس - برگردان: نفیسه نواب­پور

پرونده­ی ویژه: روز جشن هم­بستگی جهانی کارگران!

اول ماه می، کارگران علیه سرمایه­داری! - بهرام رحمانی

اما من انسان‌ام... - ايليا ارنبورگ - برگردان: احمد شاملو

یک تقاضا از مسئولین محترم سایت­های اینترنتی

فهرست مطالب به انگليسى

فهرست

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava