کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

«جهان در آستانه­ی دو هزار»

 

دفتر چهارم 

جلد دفتر چهارم «نگاه»

فهرست مطالب

جهان در آستانهی دو هزار: واقعيت ها و اميدها - بيژن هدايت

آيندهی بشر در قرن بيست و يكم - فرهاد بشارت

نگاهى به اقتصاد جهانى در آستانهی سال دو هزار - مرتضى محيط

جامعهی مدنى و زنان در پايان تاريخ - شهرزاد مجاب

رستاخيز روبات ها - هانس موراوچ - برگردان: فرهاد بشارت

كمونيسم اتوپى نيست - ايستوان مزاروش - برگردان: مراد عظيمى

آدم واره هاى شادمان پايان قرن - مجيد محمدى

جنبش كارگرى و كمونيسم - ناصر پايدار

فيلم به صدا در مى آيد، اما چه مى گويد؟ - استيون جى روس - برگردان: فريدون ناظرى

ماركسيسم در ديدگان تاريخ - مزدك فرهت

آتيهی سوسياليسم در ايران - جعفر رسا

ثروت ناشى از قمار - فريدون شايان

ويژگى ها و معضلات اتحاديه ها در آستانه ى دو هزار - ناصر سعيدى

عصر انقلاب انفورماتيك - يوسف پارسا

جهان در آستانهی پيوست هزاره ها - عباس منصوران

مكتب فرماليسم و ماركسيسم - لئون تروتسكي - برگردان: رامين جوان

علم در قرن بيستم: شمشيرى دو لبه - ع. خيامى

ژرف ترين لايهی درونى ما، غريزه ى آزادى است - نوآم چامسكى - برگردان: سوسن بهار

فهرست مطالب به انگليسى

فهرست

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava