کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

«خانواده، مالكيت خصوصى و تن فروشى»

 

دفتر ششم 

جلد دفتر ششم «نگاه»

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

كمونيسم و خانوادهی اصيل اسلامى و ايرانى - فرهاد بشارت

فرازهايى از چهل سال جنبش فمينيستى در كوبا:

 گفت و گوی «نگاه» با سونيا انهاميو اكسپوزيتو

سرمايه دارى و خانواده - ناصر پايدار

خشونت در خانواده: ريشه ها و انگيزه ها - بيژن هدايت

چهره ام را ببين - نووال السعداوى - برگردان: يوسف پارسا

نظام طبقاتى، خانواده، زن ستيزى - حسن احمدى 

كارگران سكس - پروين اشرفى

بچه هاى خيابانى - مجيد پهلوان

ماهيت طبقاتى زن ستيزى - پادى كوييك - برگردان: حسن احمدى

تنها راه، نجات عشق است - ليونيد ژيكوويتسكى - برگردان: مينا خجسته

كودكان و خانواده - سوسن بهار

جمهورى اسلامى و همجنس گرايان - نادر ثانى

مسالهی زن - ادوارد و النور ماركس اولينگ - برگردان: جعفر رسا

قدرت: پويندگى يا ميرندگى - على فرمانده

عشق و زن - بابك منوچهرى راد

ماياكوفسكى: فوتوريست عاشق - على شفيعى

جنبش كارگرى و حقوق دموكراتيك - كامران نيرى

گفتارى در دفاع از تاريخ - جان بلامى فاستر - برگردان: پرويز اميدوار

ماركس و روشن فكران - شلمو آوينرى - برگردان: بابك فراهانى

معرفى و نقد كتاب: پيدايش پدرشاهى - مزدك فرهت

در رثاى «بامداد» عشق و أزادى - نگاه

فهرست مطالب به انگليسى

فهرست


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava