کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

«ملى گرايى و مليت»

 

دفتر هفتم 

 

   

جلد دفتر هفتم «نگاه»

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

ملت به مثابه يك سنت اختراعى - اريك هابسبام - برگردان: فرهاد بشارت

عروج ناسيوناليسم قومى - زبانى - اريك هابسبام - برگردان: حسن احمدى

ملى گرايى در تاريخ مدرن ايران:

گفت و شنيد «نگاه» با يرواند آبراهاميان

 

ماركسيست ها و مسالهی ملى - مايكل لووى - ويراستار: كامران نيرى

جهانى شدن سرمايه، مليت و دولت - ناصر پايدار

مسالهی ملى و مبارزهی طبقاتى در فلسطين - كامران نيرى

صعود و سقوط يك جنبش ملى مسلح - بهرام رحمانى

بيمارى توسعه - تام نايرن - برگردان:  پروين اشرفى

مليت: افسانه و واقعيت - بيژن هدايت

مهاجرين و حفظ هويت ملى و فرهنگى - على فرمانده

مضمون مسالهی ملى و پديده ى پان ايسم در ايران - يونس پارسا بناب

زير پوست شهر: فيلم سياهى و مقاومت - جمشيد گلمکانى

ترانهی سياهان - احمد شاملو

والتر بنيامين و تروتسکى - رامين جوان

تزهايى دربارهی فويرباخ - مرتضى محيط

كوبا: موزهی سوسياليستى يا آزمايشگاه اجتماعى - حوان آنتونيو بلانكو - برگردان: پرويز اميدوار

اقتصاد نوين: از قعر چاه تا اوج ماه - مزدك فرهت

رسالت دوباره سازى جهان هم چنان بر دوش كارگران است - «خبر كارگر»

معرفى كتاب: بازخوانى ماركس - «نگاه»

فهرست مطالب به انگليسى

فهرست

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava