کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

«توسعه: سرمايه دارى يا سوسياليستى»

 

دفتر هشتم 

 

   

جلد دفتر هشتم «نگاه»

فهرست مطالب

يادداشتى بر اين دفتر - بيژن هدايت

جامعهی ايران و معضل توسعه - ناصر پايدار

توسعه: سرمایه داری یا سوسیالیستی:

گفت و گوهای «نگاه» با بهزاد يغماييان          مرتضى محيط          عباس توكل          سيروس بينا          فرهاد بشارت 

 

اقتصاد چيست؟ - روزا لوكزامبورگ - ويراستار: كامران نيرى

يادداشتى دربارهی بحران ساختارى نظام سرمايه دارى - كامران نيرى

نرخ سود و ركود دراز مدت اقتصاد در ايالات متحده - فرد موزلى - برگردان: كامران نيرى

نقش اقتصاد در تنازع قدرت در ايران - اسماعيل حسين زاده

قصرى بر روى ماسه يا خانه اى در قلب صخره؟ - مزدك فرهت

جهانى شدن نئوليبراليسم و كشورهاى جنوب - فيدل كاسترو - برگردان: پروين اشرفى

سينماى سانسور:

گفت و گوی «نگاه» با مسلم منصورى

 

ديوانه اى بر بام - عزيز نسين - برگرفته از: كتاب هفته

نان يا خون - ميلتون ملتزر - برگردان: كيومرث پريانى

معرفى كتاب: امپراتورى - مزدك فرهت

دشمن دانا يا دوست نادان؟ - فرهاد بشارت

بى اعتنايى به سياست - كارل ماركس - برگردان: سهراب شباهنگ

دربارهی مزدها - مرتضى محيط

فهرست مطالب به انگليسى

فهرست

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava