سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

پاکستان: کنگره بیست و نهم سازمان «جد و جهد» - تجمعی تاریخی


متن در فورمت اکروبات
تجمعی تاریخی - « جد و جهد » پاکستان: کنگره بيست و نهم سازمان
نوشته: گرایش بي نالمللی مارکسيستی، لاهور
babakkasrayi@yahoo.com ترجمه: بابک کسرایی
در پاکستان « جد و جهد » توضيح مترجم: حدود یک ماه و نيم پيش سازمان مارکسيستی
٢٩ امين کنگره ی خود را برگزار کرد. این کنگره در حالی برگزار شد که پاکستان دستخوش
جنگ و بيکاری و قطع برق و حملات تروریستی است. فروپاشی اقتصادی به مصائب تود هها
« جد و جهد » افزوده و اعتراضات اجتماعی روز به روز افزایش می یابد. در این شرایط است که
کنگره عظيم خود را برگزار کرد و در طول دو روز ٢١٨٣ نفر در این کنگره شرکت کردند.
در زیر ترجم هی گزارش روز اول کنگره را م یخوانيد (گزارش روز دوم نيز متعاقبا ترجمه و چاپ
می شود).
***
در ميان بحرانی اقتصادی، اجتماعی و سياسی « جد و جهد » کنگره بيست و نهم سازمان
برگزار شد که در تاریخ پاکستان بينظير است. فروپاشی اقتصادی به مصائب وسيع بين تود هها
انجاميده است. هر روز ٢٠ هزار نفر به دامان فقر سقوط می کنند. داغِ بيکاری به افزایش
مداوم قيمت ضروریات ساده و قطع هرروزه ی برق که شهر و محله و روستا را گاهی برای ده
ساعت یا بيشتر در تاریکی فرو م یبرد، اضافه شده.
روزنامه نگاری مشهور اخيرا نوشت که ما باید آماد هی سر کردن با قطع برق باشيم چرا که
دموکراسی داریم. چنين کلماتی برای ميليون ها نفر از پاکستان یها که برای بقا تقلا م یکنند
چرند و توخالی است! تا جایی که به تود هها بر م یگردد، انتخاب دولت حزب مردم به تغيير
چندانی نيانجاميده. دولت تحت رهبری راس تگرایانه ی زرداری سياست حمله به خدمات و
خصوصی سازی را پيش برده و کشور را به انقياد امپریاليسم آمریکا در آورده و در جنگ
جنایتکارانه در افغانستان شرکت کرده که این خود به مرگ و نابودی و بدبختی بيشتر انجاميده
است.
در لاهور برگزار م یشد. یک هفته پيش از کنگره، لاهور « ایوان اقبال » کنگره در تالار چشمگير
با سه انفجار خشونت آميز که چندین نفر از مردم بيگناه و در ضمن تعدادی از پليس و نظاميان
را کشت، تکان خورد. اکنون تعداد حملات تروریستی در پاکستان بسيار بيشتر از عراق است
و موقعيت مدام بدتر می شود. در نتيجه امنيت بسيار بالا بود و تعداد زیادی از رفقا نقش
نگهبان را بازی می کردند.
در سال های گذشته شاهد افزایش مداوم تعداد شرک تکنندگان در کنگره بوده ایم اما امسال
تمام رکوردهای سال های قبلی را شکست. در طول دو روز، تعداد کامل شرک تکنندگان ٢١٨٣
نفر بود. در روز اول تمام صندل یهای بالا و پایين اشغال بود و تعدادی از نمایندگان کنگره باید
می ایستادند یا در راهروها م ینشستند. این بخصوص به علت افزایش بسيار قيمت بليت قطار
است که هزینه سفر را بسيار گرا نتر از گذشته کرده است.
این واقعيت بدون شک تعداد شرک تکنندگان را محدود کرد و خطرهای جدی امنيتی که
بمبگذاری ها باعث شد نيز همين نقش را داشت. در حالی که سایر سازما نهای سياسی و
ان.جی.اوها در پاکستان در واقع به مردم پول م یدهند تا در جلس هها و کنفرانس هایشان
باید پول پيدا کنند تا به لاهور برسند و تازه باید « جد و جهد » شرکت کنند، رفقای سازمان
برای شرکت در کنگره هم پول بدهند. باضافه امتحانات هم مشکلی برای دانشجویان بود.
بدون این مشکلات شاهد تعداد حضوری حتی وسي عتر می بودیم که باعث می شد حتی تالار
کنونی هم کافی نباشد.
اما در کار یافتن غذا کمک شد. در روزهای پيش از کنگره، گونی های برنج، آرد و قوط یهای
روغن حيوانی از روستاها از راه رسيد. هواداران سازمان در این روستاها هر چه بتوانند اهدا
می کنند تا غذای نمایندگان و بازدیدکنندگان فراهم شود. فقط پيدا کردن غذا و اقامت برای
این همه آدم حتی برای رفقا در کشوری توسعه یافته تلاشی بزرگ خواهد بود. در جایی مثل
پاکستان، این کار دست کمی از معجزه ندارد.
افتتاح کنگره
ساعت نه و نيم صبح نمایندگان پس از گذشتن از چک امنيتی سفت و سخت سالن را پر
می کنند. حال و هوا شورانگيز است. رفقایی از تک تک مناطق و استا نهای پاکستان حاضرند:
کراچی، سند، بلوچستان، پنجاب (شمال، جنوب و مرکز)، کشمير، پشتونخوا (سرحد شمال
غرب سابق) و حتی مناطق قبایل (وزیرستان، دی آی خان) که جنگ بين طالبان و ارتش
پاکستان در آ نها در جریان است.
مثل سال های گذشته ترکيب خوبی از جوانان و فعالين کارگری را می بينيم. رفقایی از کارخانه
جنبش متحد » فولاد کراچی و کارخانه برق کارچی آمد هاند که در مبارزه عليه حزب فاشيس ت
آبدیده شده اند. این کارگران به مواجهه با حملات تروریستی، قتل های قراردادی به « قومی
دست رئيس و روسا و مافيا، جدال های دست های بين گرو ههای مذهبی و ملی مختلف و
بسياری مشکلات دیگر عادت دارند. اما کراچی همچنان کليد انقلاب سوسياليستی در
پاکستان است. این شهر همان موقعيت استراتژیکی را دارد که پتروگراد در انقلاب روسيه
داشت.
لباس های مختلف خبر از حضور مليت های مختلف می دهد. زنان ( ٩۵ رفيق زن حاضر بودند)
بخصوص لباس های پررنگ مختلفی به تن دارند. بعضی ها چهره ی شرقی مردم هزاره را دارند
که با مغو لهای چنگيز خان به افغانستان آمدند. جوانان انقلابی از کشمير، دهقانان از سند،
بلوچ ها و پنجاب یها و پشتون ها و کسانی از مناطق قبایل شمال حاضر هستند.
اما به جای رقابت ملی، روحيه وحدت رفيقانه و همبستگی انقلابی برقرار است. همه جا پر از
هيجان و آواز و شعار است. طبق معمول پيش از آغاز جلسه های رسمی چند تایی از رفقا به
صحنه می آیند تا سرودهای انقلابی بخوانند و شعرهای انقلابی دکلمه کنند. در ساعت
١٠:٣٠ کنگره رسما توسط رفيق ریحانه از کشمير که اکنون مسئول کار ميان زنان است افتتاح
می شود.
پيش از آغاز جلسه اول نمایندگان پيغا مهای ویدئویی حمایت و همبستگی از
مارکسيست های برجسته ی کشورهای مختلف را تماشا کردند: آمریکا، مکزیک، ونزوئلا، برزیل
(رفيق سرژ گولارت)، بوليوی، فرانسه، دانمارک و بریتانيا. تشویق گرم نمایندگان خبر از تعهد
محکم مارکسيست های پاکستان به انترناسيوناليسم پرولتری و به گرایش بي نالمللی
مارکسيستی می داد.
چشم اندازهای جهانی
اولين جلسه در مورد چش ماندازهای جهانی بود و رفيق آلن وودز از گرایش بي نالمللی
مارکسيستی آ نرا معرفی کرد. رفيق آلن در سخنرانی خود توضيح داد که این جد یترین بحران
سرمایه داری نه فقط از زمان جنگ جهانی دوم که احتمالا در کل تاریخ سرمای هداری است.
محکوم است چرا که تنها بر پایه کمک دولتی بقا یافته. ميلياردها « بازار آزاد » اقتصاد باصطلاح
دلار به ثروتمندان داده شده و در عين حال دول تها به فقرا م یگویند پولی برای مدرسه و
مسکن و بيمارستان و حقوق بازنشستگی نيست.
که مجله فوربس اخيرا منتشر کرد « فهرست پولدارها » انگلیِ شنيع سرمایه داری را می توان از
دریافت. این فهرست نشان م یداد آن روندی که کارل مارکس تمرکز سرمایه م یخواند به
سطوحی قبيح رسيده است. واقعيت ندارد که شکاف واقعی بين کشورهای پولدار و فقير
است. ثروتمندترین مرد جهان نه بيل گيتس که کارلوس اسليم است: فردی مکزیکی که ثروت
شخصی ۵٣.۵ ميليارد دلاری دارد و سال قبل ١٨.۵ ميليارد دلار بر آن افزوده. بيل گيتس
۵٣ ميليارد دلار. « فقط » - مقداری کمتر پول دارد
اما چندتایی مولتی ميلياردر از کشورهای فقير هستند مثل موکش آبانی، فردی هندی با
ثروت شخصی ٢٩ ميليارد دلار یا دیگر فرد هندی، لاکشمی ميتای با ٢٨.٧ ميليارد دلار. آن ها
این سودهای شنيع را از نفت و فولاد درآورد هاند در حالی که ميليون ها نفر از فقرای
هندوستان غذای کافی برای خوردن و دسترسی به آب پاکيزه، آموزش یا تجهيزات بهداشتی
ندارند. سخنران که خود از مارکسيست های بریتانيا است از این گفت که پاکستان هم
فهرست » کمبودی در انگ لهای ثروتمند ندارد و به حضور حداقل یک نفر پاکستانی در
اشاره کرد. « پولدارها
آلن توضيح داد که سرمای هداران تنها با تزریق مقادیر عظيم پول به بان کها و صنایع خصوصی از
بحران بيرون آمده امد اما این تنها مشکلات جدید و غير قابل حل ایجاد م یکند. سطوح
بی سابقه ی بدهی دولتی باید پرداخت شود و نه ثروتمندان که فقرا باید پول آ نرا بدهند.
بحران سرمای هداری یونان تنها نوک کوه یخ است. تلاش برای انداختن خرج بحران بر دوش
کارگران یونان فی الحال به چند اعتصاب عمومی و تظاهرات تود های انجاميده است. او گفت
سایر کشورها هم همين راه را طی م یکنند که به افزایش عمومی مبارزه طبقاتی
می انجامد.
آلن سپس به روابط جهان پرداخت و اشاره کرد امپریاليسم آمریکا درگير جنگی غير قابل
پيروزی در افغانستان است. آن ها باید از عراق بيرون بيایند و به تنها چيزی که رسيد هاند
بی ثابت سازی خاورميانه است. اوباما تصویری از ناتوانی است و ناتانياهو توانست علنا بر سر
مسئله ی فلسطين حرفش را زمين بزند. جنگ افغانستان به بی ثبات سازی پاکستان انجاميده
و همين اثر را در آسيای مرکزی هم داشته است.
عليرغم هم هی ای نها ظرفيت انقلابی رو به تکامل است. رویدادهای چشمگير ایران، که در آن
ميليون ها نفر در مبارزه با رژیم ارتجاعی آخوندها به خيابان آمدند، این را نشان م یدهد.
آلن اشاره کرد که دول تها می خواهند تمام تقصير بحران را به گردن تود هها بياندازند. آن ها
ميلياردها دلار به بانکدارها داده اند و حالا صور تحسابش را به گردن فقرا م یاندازند. این اتفاق
در پاکستان نيز می افتد. او گفت پنجاه درصد تمام ثروتی که عرق و زحمت کارگران و دهقانان
بازپرداخت » پاکستان ایجاد کرده به بانکداران خارجی داده م یشود و اسم این را گذاشت هاند
می ماند ١٢ درصد برای » . و تازه ٢٨ درصد بيشتر هم به ارتش داده م یشود « بدهی
«! بهداشت، آموزش و پرورش و زیرساخت ها. و تازه حالا م یخواهند همين را هم کاهش دهند
رفيق وودز با طعنه از آن روزنامه نگارانی صحبت کرد که در نشریات م ینویسند باید قطع برق ها
این ها قطع » : آلن، در ميان خنده بلند حضار گفت .« چرا که دموکراسی داریم » را تحمل کنيم
برق نيست، قطع برق دموکراتيک است. این گرانی نيست، گرانی دموکراتيک است. و وقتی
مردم در خيابا نهای اسلا مآباد اعتراض می کنند، پليس با گلول ههای دموکراتيک به
سراغ شان می آید؛ گاز اش کآور دموکراتيک به چشم شان می زند و با گلول ههای دموکراتيک
.« زخمی شان می کند
برای کسانی که در ليموزی نهای بزرگ اسلا مآباد را دور م یزنند، دموکراسی هست. اما برای
کارگران و دهقانانی برای سر کردن با قطع برق های ٢٠ ساعته در تقلا هستند دموکراسی
اگر اصلا معنایی داشته باشد، آن معنا باید این باشد: روتی، کاپرا، و مکان (نان، لباس و
مسکن). این گفته ی آلن با تشویق پرشور مواجه شد.
بحث و پاسخ
سپس جلسه ی پرسش و مشارکت در بحث بود که در آن کنگره با علاق هی بسيار به سخنان
مارکسيست های اتریش) و صحبت های رفيق حميد ) « درفونکه » امانوئل توماسلی، از گروه
خان (کویته) و معظم کظمی از بخش آلمانِ گرایش بي نالمللی مارکسيستی گوش فرا داد.
حميد خان گفت انقلاب در ایران به جلو م یرود و تاثيری بزرگ بر پاکستان م یگذارد.
رفيق امانوئل توضيح داد که سرمای هداری نظامی ناکام است چرا که نه تنها مردان و زنان
زحمتکش و کارگر را استثمار م یکند که برای جبران مقادیر عظيمی که به بان کها داده تا
آن ها را از فروپاشی نجات دهد هم به کمک مالی این زحمتکشان محتاج است. جوامعی که
ثروت ملت ها را نابود می کنند تا نظام مولدشان را نجات دهند عاقبتی ندارند و باید به زباله دان
تاریخ انداخته شوند.
حتی فجایع انسانی مثل زلزله در هائيتی مورد سواستفاده برای دلایل نظامی استراتژیک و
برای مقابله با نفوذ انقلا بهای ونزوئلا و کوبا در آمریکای لاتين قرار م یگيرد که در آن روند
انقلابی از هر جای دیگری پي شتر رفته است. او اشاره کرد که این بحران چه تاثيراتی بر
شرایط زندگی طبق هی کارگر گذاشته و چه تاثيراتی بر سازما نهای توده ای طبقه خواهد
گذاشت که از بالا تا پایين تکان م یخورند.
او توضيح داد مارکسيس تهای اروپا شاهد طلوع مبارزات بزرگ اقتصادی و سياسی طبق هی
کارگر در کشورهای امپریاليست هستند. از نظر سياسی این به عروج احزاب کمونيست و
چپ و جریانات چپ تود های در احزاب سوسيال دموکرات م یانجامد. او صحبت خود را با این
تمام مفاهيم سياسی در بحران هستند مگر مارکسيسم انقلابی و ما » : حرف تمام کرد که
.« همه خوشبينيم. باید جهت تدارک برای نبردهای پيش رو هر چه م یتوانيم بکنيم
رفيق آلن در بخش پاسخ به بعضی از سوا لهای بسياری که به او داده شد پاسخ گفت. آلن
« حزب مردمِ « : در پاسخ به سوالی راجع به حزب مردم پاکستان گفت دو حزب مردم وجود دارد
ميليون ها کارگر و دهقان تحت ستم که « حزب مردمِ » بوروکرات ها و کاریریست های فاسد و
ما در کنار دومی هستيم و به شدت با اولی » : برای تغيير جامعه به این حزب رای دادند
مخالفيم. ما در تمام اعتراضات و مبارزات برای دفاع از سطح زندگی مشارکت م یکنيم و
.« تلاش می کنيم به آن محتوای سوسياليستی انقلابی بدهيم
آلن در انتها از تصميم تاریخیِ کميت هی اجرایی بين المللیِ گرایش بي نالمللی مارکسيستی
برای حمایت از ایجاد انترناسيونال پنجم گفت. این به رای گذاشته شد و به تصویب اتفاق آرا
رسيد و بخش اول کنگره با تشویق ایستاده حضار پایان یافت.
بخش دوم
پس از استراحت برای نهار بخش دوم کنگره در مورد چش ماندازهای پاکستان بود و پيش از آن
جواد احمد، خواننده ی مشهور، سرود انترناسيونال را با ترجم هی اردوی خودش خواند. کل
کنگره به پا خواست و بيت آخر را با روحيه پرتوان انقلابی خواند. لحظه ای مملو از احساس بود
و سپس نوبت فریاد زدن بلند شعارها بود: اینقيلاب، ننيقيلاب، سوشياليست اینقيلاب!
(انقلاب، انقلاب، انقلاب سوسياليستی!)
بخش دوم کنگره، در مورد چش ماندازهای پاکستان، توسط رفيق پاراس جان معرفی شد که
صحبت خود را با تاکيد بر تاثير بحران سرمایه داری جهانی بر پاکستان آغاز کرد. دولت از
برای توجيه حملاتش به سطوح زندگی استفاده می کند. رفيق « جنگ عليه تروریسم » بهانه ی
نواز شریف را محکوم کرد اما در ضمن به انحطاط کامل « مسلم ليگِ » پاراس حزب ارتجاعی
رهبری حزب مردم اشاره کرد که به کلی به سرمای هداری و امپریاليسم تسليم شده.
رفيق پاراس به تناقضات عميق درون دولت بورژوایی پاکستان و تخاصم بين بخ شهایی از
نيروهای مسلح و سرویس جاسوسی اشاره کرد. او به نقش انقلابی جوانان و بخصوص
کارگران اشاره کرد. کارگران حتی در بانو، در ميان هی پشتونخوای جن گزده، دست به اعتصاب
تلاش های فوق العاده ای انجام داده و « کمپين دفاع از اتحادیه های کارگری در پاکستان » . زده اند
بازتاب خوبی پيدا کرده. در هم هجا آتش نارضایتی م یسوزد و مردم حتی در مناطقی که جنگ
شعله ور است، مثل بلوچستان و پشتونخوا، از افکار انقلابی استقبال می کنند.
در بخش بحث، رفقایی از بلوچستان، کشمير، پشتونخوا (سرحد شمال غرب سابق) و سند
صحبت کردند. کنگره بخصوص استقبال گرمی به رفيق امجد شاهسوار نشان داد. امجد رئيس
فدراسيون ملی دانشجویان جامو و کشمير است: بزرگترین سازمان جوانان در کشمير که
رهبری آن به دست گرایش مارکسيستی است. او تاکيد کرد تنها را هحل مسئله ی کشمير،
و تنها نيرویی که قادر به آوردن » : انقلاب سوسياليستی در کشمير، هند و پاکستان است
.«! چنين انقلابی است در این سالن جمع شده
رفيق فاضل قادر، رهبر کارگران را هآهن پيشاور، عليه تئوری استالينيستی دو مرحله صحبت
١٩۶٨ و مستقيما به دیکتاتوری ضياالحق انجاميده. کارگران از آن - کرد که به شکست انقلاب ٩
موقع تا بحال بهای این شکست را پرداخته اند.
لعل خان، رهبر بخش پاکستانِ گرایش بي نالمللی مارکسيستی، در بخش پاسخ گفت نه فقط
اقتصاد پاکستان که خود بنيان ایدئولوژیکی که جدایی هند و پاکستان بر آن قرار داشته در
بحران است. تمام جدایی های مصنوعی که دو کشور را جدا کرده ارتجاعی هستند، از جمله
خط دوراند که مردم پشتون آن را نمی پذیرند. راه پيشروی را انقلاب روسيه با اتحاد مردم
ستم دیده ی مليت های مختلف تحت برنامه ی انقلاب سوسياليستی نشان داد.
پاکستان از زمان جدایی از هند تا بحال چه چيزی به مردم داده است؟ تنها ١۵ تا ٢٠ درصد »
رسمی شاغل هستند. دستمزد رسمی برای امرار معاش کافی « سفيد » مردم در اقتصا د
نيست – برای بقا هم به زحمت کافی است. شرایط اکنون با قطع برق، قطع گاز و غيره حتی
بدتر هم شده است. با این حال رهبران حزب مردم هنوز صحبت از آشتی ملی م یکنند!
بيش از نيمی از سرمایه گذاری صنعتی در پاکستان در دست ژنرا لها است. کشور را دارند »
صنعتی زدایی می کنند. کشور در عين حال به دست امپریاليسم آمریکا اداره می شود.
ما را به جنگ در افغانستان کشانده است. این « دفاع در عمق » سياست فاجعه بار باصطلاح
سياست به افزایش شدید تجارت مواد مخدر و تروریسم، پا گرفتن اقتصاد سياه و تجزیه دولت
و جامعه انجاميده است.
آن نوع دموکراسی که ما برایش م یجنگيم نه دموکراسی قلابی بورژوایی که دموکراسی »
شورایی واقعی بر پایه حکومت طبقه کارگر است. تنها راه مجبور کردن حزب مردم به تغيير
مسير این است که زرداری و سياس تهایش را مورد نقد ب یرحمانه قرار دهيم و مبارزه تود هها
عليه خصوصی سازی و در دفاع از شغ لها و سطح زندگی را رهبری کنيم.
اول برای دموکراسی بجنگ، بغد برای » : ما تئوری استالينيستی دو مرحله را رد م یکنيم »
در واقع استالينيست های پاکستان دیگر نه تئوری دو مرحل های که تئوری یک .« سوسياليسم
مرحله ای دارند – آخر سوسياليسم را به کلی یادشان رفته! (خنده حضار)
از پاکستان تصویر جامعه اسلامی مذهبی می دانند اما اکثریت پاکستان یها در واقع از »
بنيادگرایان متنفرند. ما عليه بنيادگرایان و امپریاليست ها می جنگيم. رفيق علی وزیر امروز در
این سالن است اما ٢۵ رفيق دیگر از (مناطق قبایل) وزیرستان نتوانستند اینجا باشند چرا که
این رفقا در روز بعد به کنگره رسيدند). ) « ارتش پل را بسته و جلویشان را گرفته
رفيق لعل خان در پایان تلا شهای دشمنان جنبش مارکسيستی برای کوچک جلوه دادن
و درو غپراکنی در مورد این کنگره را به سخره گرفت. لعل « جد و جهد » دستاوردهای سازمان
خان با اشاره به حضور عظيم مردم که تمام صندلی های سالن بزرگ را پر کرده بودند و مردم
در راهروها هم ایستاده و نشسته بودند، چالشی پيش روی مرتدان و دشمنان مارکسيسم
قرار داد:
من به ای نها می گویم: بيایيد و خودتان ببينيد! (خنده و تشویق) بيایيد و خوب نگاه کنيد! »
آدم های حاضر را بشمرید! تک تک شان را بشمرید! و بعد به ما بگویيد این کنگره کارگری
واقعی نيست! بيایيد اینجا و از حضار بپرسيد چه فکر م یکنند و آ نها با یک صدا پاسخ
.«! می دهند: صدای مارکسيسم انقلابی
این آخرین گفت ههای لعل خان با تشویق ایستاده و فریاد شعارهای انقلابی مورد استقبال قرار
گرفت. نمایندگان سپس برای کميسيون های کار در اتحادی ههای کارگری، جوانان و زنان به سه
گروه تقسيم شدند.
(گزارش روز دوم کنگره فردا منتشر می شود...)
وب سایت گرایش بي نالمللی مارکسيستی، ،« در دفاع از مارکسيسم » : منبع
٢٢ مارس ٢٠١٠ ،(http://www.marxist.com/)

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava