سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست


تاریخ:تظاهرات دانشجوئی علیه شاه در برلین

این روز تبدیل به روز دانشجویان آلمان شد که هنوز هم آن را قدر می شناسند

 

 


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava